POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniższa Polityka danych osobowych określa zasady przetwarzania i przechowywania danych osobowych Użytkowników wykorzystujących dostępne formy kontaktu zawarte w niniejszym serwisie internetowym.§ 1 DEFINICJE
Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.clickdesign.pl
Administrator – właściciel serwisu, występujący jako podmiot odpowiedzialny za prawidłowe przetwarzanie i przechowywanie Państwa danych osobowych.
Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
§ 2 INFORMACJE O ADMINISTRATORZE
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Emir Alobedi Click Design, prowadząca działalność pod adresem: 90-063 Łódź, ul. Piotrkowska 152/30, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 7252014608, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.§ 3 DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DANYCH OSOBOWYCH
Wszelkie zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora serwisu prosimy kierować na podane poniżej dane kontaktowe:

Emir Alobedi Click Design
90-063 Łódź,
ul. Piotrkowska 152/30

kontakt@clickdesign.pl
tel. (+48) 450 021 100§ 4 CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ DANE OSOBOWE
Jednym celem, do którego wykorzystywane są Państwa dane osobowe jest odpowiedź na wcześniej przesłane zapytanie z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub za pośrednictwem innej dostępnej formy kontaktu (np. bezpośrednia wiadomość e-mail, sms, czy też połączenie telefoniczne). Administrator nie wykorzystuje otrzymanych danych do innych celów marketingowych.§ 5 OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I COFNIĘCIE ZGODY
Okres przetwarzania danych osobowych trwa do momentu rezygnacji z uzyskania odpowiedzi (cofnięcie zgody).

Aby cofnąć zgodę należy skorzystać z danych kontaktowych zawartych w paragrafie trzecim. Należy pamiętać, że zgoda ta może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody, ponadto cofnięcie zgody skutkuje brakiem odpowiedzi.§ 6 SKUTKI NIEPODANIA DANYCH
W przypadku formularzy elektronicznych podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych oznaczonych jako wymagane skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza i w konsekwencji brakiem możliwości nawiązania z Państwem kontaktu umożliwiającego uzyskanie oferty i innych odpowiedzi.§ 7 UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Państwu prawo do:

Dostępu do danych.
Sprostowania danych.
Usunięcia danych.
Ograniczenia przetwarzania danych.
Przenoszenia danych.
Sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora).
Cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).
Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzymają Państwo odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.

W celu realizacji Państwa uprawnień, prosimy o kontakt zgodnie z informacją podaną w paragrafie trzecim, przy czym należy pamiętać, że:

Prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO.
Prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonania umowy.
Administrator może odmówić usunięcia Państwa danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W niektórych przypadkach administrator może odmówić uwzględnienia Państwa sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – takie uprawnienie nie przysługuje administratorowi gdy dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (np. kontaktów handlowych).
Od dnia 25 maja 2018 przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych. Lista organów nadzorczych w pozostałych państwach członkowskich UE jest dostępna na stronie http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.§ 8 ZMIANY W POLITYCE DANYCH OSOBOWYCH
Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki danych osobowych, jednak wciąż zgodnej z obowiązującymi przepisami RODO. Administrator zobowiązuje się do informowania użytkowników o każdej dokonanej zmianie.
Wprowadzone zmiany w Polityce danych osobowych zawsze będą publikowane na tej stronie.
Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w momencie publikacji Polityki danych osobowych.
#WEBDEVELOPMENT   #DESIGN   #ECOMMERCE   #UX/UI   #SEO    #OPTYMALIZACJA

kontakt@clickdesign.pl