Wypadek w pracy może zdarzyć się każdemu. Czasami zdarzenie takie spowodowane jest uchybieniami pracownika lub pracodawcy. Często jednak do urazu podczas wykonywania obowiązków służbowych dochodzi przez przypadek i w najmniej oczekiwanym momencie. Warto znać swoje prawa, aby w razie doznania urazu w pracy, wiedzieć kiedy można ubiegać się o odszkodowanie. W jakiej sytuacji należy się taka rekompensata i jak można się o nią starać? Podpowiadamy.

Kiedy i komu należy się odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Zgodnie z przepisami, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie w związku z pracą, które jest wywołane przyczyną zewnętrzną i spowodowało ono uraz lub śmierć. Odszkodowanie należy się pracownikowi wtedy, kiedy do takiego zdarzenia doszło, gdy wykonywał standardowe czynności służbowe lub polecenia przełożonych, a także w momencie kiedy pozostawał do dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą firmy a miejscem wykonywania obowiązków służbowych. Warto również wiedzieć, że odszkodowanie za wypadek w pracy przysługuje osobom, które doznały urazu w czasie podróży służbowej z zastrzeżeniem pewnych wyłączeń, a także podczas szkolenia z powszechnej samoobrony oraz przy wykonywaniu poleceń, które zostały mu zlecone przez związki zawodowe.

Żeby dana sytuacja została zakwalifikowana jako wypadek w pracy, musi spełniać cztery kryteria. Przede wszystkim zdarzenie takie musi być nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną i powodować uraz lub śmierć, a także być następstwem działań związanych z pracą. O odszkodowanie wówczas mogą ubiegać się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Jak wygląda procedura uznania zdarzenia za wypadek przy pracy?

Procedura uznania zdarzenia za wypadek przy pracy rozpoczyna się już w momencie, kiedy dojdzie do takiej sytuacji. Wówczas oczywiście priorytetem jest udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy. Następnie jednak kiedy jest on już bezpieczny, należy zabezpieczyć miejsce, w którym doszło do zdarzenia, aby ustalić przyczyny wypadku. Pracodawca z kolei ma obowiązek zgłosić wypadek do okręgowego inspektora pracy. Jeżeli doszło do ciężkiego lub śmiertelnego wypadku, wówczas dodatkowo jest zobowiązany powiadomić prokuraturę. Są to niezwykle istotne kroki, a ich zaniechanie grozi karą.

Następnie dwuosobowy zespół powypadkowy składający się z pracownika służby BHP oraz inspektora pracy bada okoliczności zdarzenia. Sprawdza zdjęcia, dokumentację, stan techniczny urządzeń i wysłuchuje relacji świadków. Na tej podstawie tworzony jest protokół powypadkowy, który jest ważnym dokumentem z punktu widzenia ubiegania się o odszkodowanie za wypadek przy pracy. Powinien być on gotowy najpóźniej po 14 dniach od daty feralnego zdarzenia.

Jak starać się o odszkodowanie za wypadek w pracy?

W sytuacji kiedy dane zdarzenie spełnia kryteria uznające je za wypadek przy pracy, osoba poszkodowana lub jej rodzina mogą ubiegać się o odszkodowanie. Istnieje wiele różnych rodzajów rekompensat, na jakie może liczyć pracownik. Wśród nich wymienia się przede wszystkim zasiłek chorobowy w wysokości pensji brutto, a także świadczenie rehabilitacyjne czy zasiłek wyrównawczy. Dodatkowo poszkodowana osoba może liczyć na jednorazowe odszkodowanie w przypadku stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Jednorazową rekompensatę otrzyma także rodzina ubezpieczonego pracownika, który zmarł w wyniku wypadku przy pracy. Po niektórych wypadkach poszkodowanym lub ich rodzinom przysługuje również renta.

Żeby otrzymać odszkodowanie za wypadek przy pracy, należy dysponować sporządzonym przez pracodawcę powypadkowym protokołem BHP i zgłosić swoje roszczenia do ubezpieczyciela. Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty, które określają stan poszkodowanego czy stopień uszczerbku na zdrowiu, a więc dokumentację medyczną. Ze względu na to, że ubezpieczyciele bardzo często zaniżają roszczenia odszkodowawcze, poszkodowany może skorzystać z pomocy firm, które zajmują się uzyskiwaniem odszkodowań za wypadki w pracy. Wniosek o świadczenie należy złożyć także do ZUS lub płatnika składek.

You May Also Like

Prosty przewodnik po domyślnych stronach WooCommerce

Jeśli masz witrynę WordPress, istnieje duża szansa, że masz zainstalowane WooCommerce. Jeśli nie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że rozważyłeś lub rozważasz to. Rozumiemy, że perspektywa nauki całej platformy ecommerce może być zniechęcająca, ale na szczęście WooCommerce jest platformą łatwą do nauczenia. Duża część jego podstawowej funkcjonalności może…

Sprawny co-packing przyspiesza e-commerce

W artykule: Więcej niż pakowanieDlaczego co-packing usprawnia dostawy? Trzeba być coraz szybszym,…

Na czym polega działalność B2B?

W artykule: Co to jest B2B?Rodzaj prowadzonych działalności w ramach B2B „B2B”…

Jak utrzymać opinie klientów w ryzach (i chronić swoją firmę WordPress)

W artykule: Sprawdzanie opinii klientówWskazówka # 1: Włączenie Informacji Zwrotnej Do ProcesuWskazówka…